วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลพันธกิจ

ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและภารกิจของกรมการปกครองประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล