CSS Templates 5 CSS Templates 6 CSS Templates 7 CSS Templates 8 CSS Templates 9 CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ณ 31 ส.ค. 2556

แผน

ผล

คิดเป็น

-การตรวจสอบด้าน
การเงิน, บัญชี, พัสด,
การปฏิบัติตามกฎหมาย

120
หน่วย

 

120
หน่วย

100%

-การตรวจสอบ
การดำเนินงาน

3
เรื่อง

1
เรื่อง

33.34%

- การตรวจสอบด้าน IT

1
เรื่อง

1
เรื่อง

-

เรื่องที่น่าสนใจ

Image 04

Image 02

ดูทั้งหมด...

กฎหมายระเบียบและคู่มือปฏิบัติงาน

งบประมาณ

Last Update 27/08/2556

GFMIS

Last Update 27/08/2556

การพัสดุ

Last Update 27/08/2556

ค่าตอบแทน

Last Update 27/08/2556

ดูทั้งหมด...

ดาวน์โหลดแบบฟร์อมเอกสาร

ดูทั้งหมด...